ក្រុម Khmer English Dictionary 1.2


Free
3.36 MB
  Continue to app
Publisher Descriptionតើអ្នកចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសទេ?


តើអ្នកចង់ស្វែងរកពាក្យអង់គ្លេសបានឆាប់រហ័សទេ?


តើអ្នកចង់បញ្ចេញសម្លេងពាក្យភាសាអង់គ្លេសឱ្យបានត្រឹមត្រូវទេ?


តើអ្នកចង់ប្រមូលពាក្យអង់គ្លេសដើម្បីប្រើលើកក្រោយទេ?


"ក្រុម" នឹងជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរក, ស្តាប់, ប្រមូលនិងរៀបចំពាក្យអង់គ្លេស។
Do you want to learn English?
Do you want to find English words quickly?
Do you want to pronounce English words correctly?
Do you want to collect English words to use later?
Krom helps you search for, listen to, collect and organize English words.
A Khmer English dictionary in your pocket, developed by & for Cambodians.

ក្រុម Khmer English Dictionary is a free software application from the Teaching & Training Tools subcategory, part of the Education category. The app is currently available in English and it was last updated on 2015-09-15. The program can be installed on Android.

ក្រុម Khmer English Dictionary (version 1.2) has a file size of 3.36 MB and is available for download from our website. Just click the green Download button above to start. Until now the program was downloaded 3 times. We already checked that the download link to be safe, however for your own protection we recommend that you scan the downloaded software with your antivirus.

Program DetailsGeneral

 
Publisher Arun Co.
Released Date 2015-09-15
Languages English

Category

 
Category Education
Subcategory Teaching & Training Tools

System requirements

 
Operating systems android

Download information

 
File size 3.36 MB
Total downloads 3

Pricing

 
License model Free
Price N/A

Version HistoryHere you can find the changelog of ក្រុម Khmer English Dictionary since it was posted on our website on 2016-10-13. The latest version is 1.2 and it was updated on soft112.com on 2018-03-20. See below the changes in each version:

version 1.2

posted on 2015-09-15

Thanks for using Krom Wordbook!,We updated our feedback feature to receive Khmer messages better. Your feedback helps us make our products better everyday.,Arun Co.


Add a review


Tell us your experience with ក្រុម Khmer English Dictionary 1.2RELATED PROGRAMS
Our Recommendations


BarCode2D-PNG
Click stars to rate this APP!

Users Rating:  
  0.0/5     0
Editor Rating:  
  0/5
Downloads last week: 0
Release Date: 2015-09-15
Publisher: Arun Co.
Operating System: android
Type: Free